Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2020

 

Mikrotec Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę maszyny pomiarowej CMM w ramach zapytania ofertowego nr 03/2020 z dnia 14.02.2020r.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wieloosiowego frezowania wyrobów o złożonych kształtach z użyciem innowacyjnych narzędzi i oprzyrządowania” w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektu Rozwój MŚP RPO WP 2014-2020

Nr umowy: RPPK.01.04.01-18-0073/19-00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej maszyny pomiarowej z oprogramowaniem przeznaczonym do pomiaru części o powierzchniach krzywoliniowych. Szczegółowy opis w załączonym zapytaniu ofertowym nr 03/2020.


Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 24.02.2020 do godz. 09:30 osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie firmy: Mikrotec Sp. z o.o., ul. Witosa 3, 36-200 Brzozów w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – Dostawa maszyny CMM. Nie otwierać do 24.02.2020 do godz. 10:00”

O spełnieniu powyższego kryterium decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe nr 03/2020
Formularz oferty Załącznik nr 1
Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 2.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3
Informacja RODO załącznik nr 4


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2020

Mikrotec Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę licencji pakietu oprogramowania ERP w ramach zapytania ofertowego nr 02/2020 z dnia 14.02.2020 r.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wieloosiowego frezowania wyrobów o złożonych kształtach z użyciem innowacyjnych narzędzi i oprzyrządowania” w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektu Rozwój MŚP RPO WP 2014-2020

Nr umowy: RPPK.01.04.01-18-0073/19-00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie produkcją ERP. Oprogramowanie ma zapewnić pełną kontrole w czasie rzeczywistym nad tym co się dzieje z produkcją, awariami, dostawami, zakupami, zamówieniami, zleceniami oraz magazynem. Szczegółowy opis w załączonym zapytaniu ofertowym nr 02/2020.


Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 24.02.2020 do godz. 10:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie firmy: Mikrotec Sp. z o.o.,ul. Witosa 3, 36-200 Brzozów w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – Dostawa licencji programu ERP. Nie otwierać do 24.02.2020 do godz. 10:30”.

O spełnieniu powyższego kryterium decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe nr 02/2020
Formularz oferty Załącznik nr 1
Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 2
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3
Informacja RODO załącznik nr 4-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2020

 

Mikrotec Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę centrum frezarskiego 5 osiowego z automatyczną wymianą palet w ramach zapytania ofertowego nr 04/2020 z dnia 07.02.2020 r.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wieloosiowego frezowania wyrobów o złożonych kształtach z użyciem innowacyjnych narzędzi i oprzyrządowania” w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektu Rozwój MŚP RPO WP 2014-2020

Nr umowy: RPPK.01.04.01-18-0073/19-00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego środka trwałego w postaci pionowego centrum frezarskiego 5-osiowego z automatyczną wymianą palet oraz magazynem narzędzi. Szczegółowy opis w załączonym zapytaniu ofertowym nr 04/2020.

 

Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 10.03.2020 do godz. 15:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie firmy: Mikrotec Sp. z o.o., ul. Witosa 3, 36-200 Brzozów w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – Dostawa centrum frezarskiego”

O spełnieniu powyższego kryterium decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana nr 1: W dniu 17.02.2020 Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia w zakresie wzoru załącznika nr 2.

Poprawiona została oczywista pomyłka w treści załącznika nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Prawidłowy załącznik nr 2 dołączono w sekcji Załączniki z opisem: Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych_zmiana 17022020

Powyższa zmiana nie ma wpływu na zmianę terminu składania ofert.Zapytanie ofertowe nr 04/2020
Formularz oferty Załącznik nr 1
Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 2.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3
Informacja RODO załącznik nr 4
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych_zmiana 17022020


 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2020

Mikrotec Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania w ramach zapytania ofertowego nr 01/2020 z dnia 16.01.2020 r.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wieloosiowego frezowania wyrobów o złożonych kształtach z użyciem innowacyjnych narzędzi i oprzyrządowania” w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektu Rozwój MŚP RPO WP 2014-2020

Nr umowy: RPPK.01.04.01-18-0073/19-00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego oprogramowania CAD/CAM kompatybilnego z obecnym oprogramowaniem Siemens NX lub w pełni równoważnego na dwa stanowiska do wspomagania projektowania i wytwarzania z modułem frezarskim oraz tokarskim wraz z instalacja, konfiguracja i wdrożeniem oraz integracją oprogramowania (utworzeniem postprocesorów) na 5 osiowym centrum frezarskim i centrum tokarsko-frezarskim. Szczegółowy opis w załączonym zapytaniu ofertowym nr 01/2020.

Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 24.01.2020 do godz. 15:00
osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie firmy: Mikrotec Sp. z o.o., ul. Witosa 3, 36-200 Brzozów w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – Dostawa programu CAD/CAM”

Zapytanie ofertowe nr 01/2020
Formularz oferty Załącznik nr 1
Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 2.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3
Informacja RODO załącznik nr 4


Informacja o wybranym wykonawcy

W ramach przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

CAMdivision Sp. z o.o.
55-330 Miękinia, Błonie ul. Sosnowa 10
data wpływu 23.01.2020 godz. 13:23
cena netto 180.000,00 zł